BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa.