Uznesenie 1407/2022

Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla – bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa článku 80 ods. 2 písm. v) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odstránenie stavby súpis. č. 1831 – materská škola, postavenej na pozemku parc. č. 2510/3 a stavby bez súpisného čísla – bazén, postavenej na pozemku parc. č. 2510/1, zapísanej na LV č. 1656 v k. ú. Staré Mesto, a udelenie súhlasu s odstránením stavby „Materskej školy Myjavská 22 a bazéna“ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 603147,

s podmienkami:  

1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto odstráni stavbu – materská škola, súpis. č. 1831, na pozemku parc. č. 2510/3 a stavbu bez súpisného čísla – bazén postavený na pozemku parc. č. 2510/1, na vlastné náklady a  zabezpečí všetky potrebné doklady na vydanie povolenia na odstránenie stavieb a tiež realizáciu likvidácie stavieb.
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vybuduje na nezastavanom pozemku, ktorý sa uvoľní zbúraním stavby súpis. č. 1831 a stavby bazéna, novú budovu materskej školy s kapacitou 5 tried s jedálňou, a to najneskôr do 5 rokov odo dňa vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na odstránenie oboch stavieb.