Uznesenie 1393/2022

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2021.