BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1392/2022

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zmenu v časti C bode 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022 nasledovne:
 
pôvodný text bodu 4 v časti C v znení:
„4. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,“

sa nahrádza novým textom v znení:
„4. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadiť záložné právo na nájomné byty financované z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane pozemku pod financovanou stavbou obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,“;

2. doplnenie bodov 6 a 7 v časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022 v znení:
 
„6. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splácať úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania a zapracovať splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas celého trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania,
7. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte tak, aby bola zabezpečená úhrada minimálne 3 budúcich splátok k požadovanému úveru vrátane úrokov Štátneho fondu rozvoja bývania.“