Uznesenie 1387/2022

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto,
 - parc. č. 8946/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8946/1 – ostatná plocha vo výmere 870 m², LV č. 8925,
 - parc. č. 8943/13 – ostatná plocha vo výmere 17 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/1 – ostatná plocha vo výmere 1 055 m², LV č. 8925,
- parc. č. 21783/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/1 – ostatná plocha vo výmere 1 055 m², LV č. 8925,
 - parc. č. 8943/16 – ostatná plocha vo výmere 4 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8943/5 – ostatná plocha vo výmere 23 m², LV č. 8925,
- časti parc. č. 8943/17 – ostatná plocha v rozsahu dielu č. 12 vo výmere 13 m², ktorá bola odčlenená GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8943/5 – ostatná plocha vo výmere 23 m², LV č. 8925,
 - parc. č. 8943/15 – ostatná plocha vo výmere 61 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 – záhrada vo výmere 372 m², LV č. 8925,
- parc. č. 8943/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 – záhrada vo výmere 372 m², LV č. 8925,

do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, za kúpnu cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 124 148,09 eur,

s podmienkami:

1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností, zapísaných na LV č. 9392 a LV č. 2324 v k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súpis. č. 116 a pozemkov priľahlých k predmetu predaja má záujem o majetkovoprávne usporiadanie územia v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve;
   
2. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8943/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 230 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 – záhrada vo výmere 372 m², LV č. 8925,

do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, za kúpnu cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 149 497,70 eur,

s podmienkami:

2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.