BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1391/2022

Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
časť B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 03. 2022. 
B. schvaľuje
​darovanie sumy 50 000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine neziskovej organizácii Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO 50082001, za splnenia podmienok uvedených v darovacej zmluve, ktorá je súčasťou tohto uznesenia.
C. splnomocňujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1. vyčleniť z podprogramu 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 Humanitárna pomoc – Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630, sumu 50 000,00 eur neziskovej organizácii Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO 50082001, určeného na účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine, a to do toho istého prvku 3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu 640,

2. uzatvoriť darovaciu zmluvu medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a neziskovou organizáciou Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO 50082001, predmetom ktorej bude darovanie sumy 50 000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine.