BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Štasselová Lucia

Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

4. zverejniť zadanie pre výber dodávateľa pre Urbanistickú štúdiu Bratislavské nábrežie, dopravno-urbanistické riešenie, spracované oddelením dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016.