BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
274/2019 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov 26.09.2019
64/2019 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 07.02.2019
1102/2018 Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží 15.03.2018
1002/2017 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 20.11.2017
859/2017 Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži 25.05.2017
859/2017 Petícia obyvateľov proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v Dúbravke plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a za vybudovanie nového parku v lokalite Pri kríži, v MČ Bratislava - Dúbravka 25.05.2017
835/2017 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 24.05.2017
772/2017 Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Poloreckého (materiál bude prerokovaný o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov) 30.03.2017
746/2017 Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého 29.03.2017
746/2017 Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého 29.03.2017
742/2017 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 29.03.2017
742/2017 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 29.03.2017
716/2017 Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktorého výkon bol pozastavený 16.02.2017
716/2017 Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45 a parc. č. 3449/120 evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 847, podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 26.01.2017
710/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE 07.12.2016 - 08.12.2016
668/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 16.11.2016
640/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 27.10.2016
611/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 29.09.2016
561/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom 261/2011 Z. z. 29.06.2016 - 30.06.2016
520/2016 Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, parc. č. 1222/3, MČ Bratislava-Ružinov 29.06.2016 - 30.06.2016
1 2 »