Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva