Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva