dodatok č. 12 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva