Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva