Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.12.2014

 • 11. decembra 2014, 09:00 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 1.Otvorenie zasadnutia

 2. 2.Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy

 6. 5a.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 6.Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Materiály
 8. 7.Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. 8.Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 9.Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 10.Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 11.Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 12.Záver