BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 06.09.2016

  1. 1.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou "R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz", stavbou "D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever" a stavbou "D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - Rekonštrukcia" Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom v Bratislave

  3. 3.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

    Materiály
  4. 4.Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho nábrežia

  5. 4a.Interpelácie

  6. 5.Rôzne