Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 08.09.2023

  1. 1.Návrh na obstaranie a čerpanie nového investičného úveru v zmysle Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu

  2. 2.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, Trenčianska 3, vo vlastníctve Stanislava Štefana a spol.

  3. 3.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  4. 4.Interpelácie

  5. 5.Rôzne

  6. .12.30 h vystúpenie občanov (Ak rokovanie mestského zastupiteľstva skončí pred 12:30 h, tento bod bude prerokovaný za bodom „Rôzne“)

Informačné materiály

  1. a.Výročná správa Nadácie mesta Bratislavy za rok 2022

  2. b.Správa o plnení a prijatí opatrení Nadáciou mesta Bratislavy v zmysle správy o kontrole č. 2 vykonanej útvarom mestskej kontrolórky