BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 19.01.2012

 • 19. januára 2012, 14:00 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy pre Československú obchodnú banku, a. s., v súvislosti s poskytnutím úverov spoločnosti METRO Bratislava, a. s.

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova, 831 04 Bratislava (Pôvodný materiál pod číslom 26.)

 3. 3.Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 15651/184, na Trnavskej ceste č. 100, v Bratislave, k. ú. Ružinov zvereného do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, pre spoločnosť Ing. Andrej Kulla – Ing. Katarína Kullová, IČO 1746525, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Pôvodný materiál pod číslom 27.) 2

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre Múzeum Mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 28.)

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Čajkovského ul. č. 5 (Pôvodný materiál pod číslom 29.)

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 11314/2, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti H-Stones s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch (Pôvodný materiál pod číslom 30.)

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1, spoločnosti KOCELOVA, s.r.o., so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 31.)

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc.č. 4982/3, k. ú. Vinohrady, spoločnosti UBM Koliba s.r.o., so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 32.)

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazákovej (Pôvodný materiál pod číslom 33.)

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 37, pre spoločnosť SOUND and LIGHT, s.r.o., so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 34.)

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430, pre Zberné suroviny a.s. so sídlom v Žiline (Pôvodný materiál pod číslom 35.)

 12. 12.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (Pôvodný materiál pod číslom 36.)

 13. 13.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, Michalská 5, spoločnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, so započítaním existujúcich pohľadávok hlavného mesta SR Bratislava voči kupujúcemu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (Pôvodný materiál pod číslom 37.)

 14. 14.Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (Pôvodný materiál pod číslom 38.)

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1620/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (Pôvodný materiál pod číslom 39.)

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č.1307/9, spoločnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 40.)

 17. 17.Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Pôvodný materiál pod číslom 41.)

 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (Pôvodný materiál pod číslom 42.)

 19. 19.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Pribišovej ul č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves (Pôvodný materiál pod číslom 43.)

 20. 20.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 zo dňa 19. 11. 2009 (Pôvodný materiál pod číslom 44.)

 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo dňa 7. 10. 2010 (Pôvodný materiál pod číslom 45.)

 22. 22.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur (Pôvodný materiál pod číslom 46.)

 23. 23.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 230,29 Eur (Pôvodný materiál pod číslom 47.)

 24. 24.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 615,55 Eur (Pôvodný materiál pod číslom 48.)

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie