Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 19.01.2012

 • 19. januára 2012, 14:00 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy pre Československú obchodnú banku, a. s., v súvislosti s poskytnutím úverov spoločnosti METRO Bratislava, a. s.

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova, 831 04 Bratislava

  Materiály
 3. 3.Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 15651/184, na Trnavskej ceste č. 100, v Bratislave, k. ú. Ružinov zvereného do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, pre spoločnosť Ing. Andrej Kulla – Ing. Katarína Kullová, IČO 1746525, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Múzeum Mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Čajkovského ul. č. 5

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 11314/2, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti H-Stones, s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1, spoločnosti KOCELOVA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 4982/3, k. ú. Vinohrady, spoločnosti UBM Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazákovej

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 37 pre spoločnosť SOUND and LIGHT, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430, pre Zberné suroviny, a.s., so sídlom v Žiline - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 12. 12.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, Michalská 5, spoločnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, so započítaním existujúcich pohľadávok hlavného mesta SR Bratislava voči kupujúcemu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1620/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č.1307/9, spoločnosti STAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

 19. 19.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 20. 20.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 zo dňa 19. 11. 2009

  Materiály
 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo dňa 7. 10. 2010

  Materiály
 22. 22.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur

  Materiály
 23. 23.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 230,29 Eur - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 24. 24.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 615,55 Eur

  Materiály