Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 14.04.2011

  • 14. apríla 2011
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava