Bod č. 2a

Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo polopodzemných kontajnerových stanovíšť pre zber zmesového aj triedeného komunálneho odpadu v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou viaczdrojového financovania


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.