Bod č. 14

Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.