Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.01.2019

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

 2. 2.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava

 3. 3.Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 9. 9.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

 10. 10.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 11. 11.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 12. 12.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

 13. 13.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 15. 15.Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja

 16. 16.Zásady výberu členov orgánov podnikov vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava a mestských podnikov a organizácií

 17. 17.Návrh na odpísanie pohľadávok - Mestské lesy v Bratislave

 18. 18.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 – Mestské lesy v Bratislave

 19. 19.Informácia o plnení uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26. 04. 2018 - Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave

 20. 20.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opatreniach

 21. 21.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 22. 22.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 23.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 24. 24.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 – 2017

 25. 25.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislava v r. 2018

 26. 26.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu

 27. 27.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 28. 28.Petícia proti výstavbe na Tematinskej ul.1, objekt materskej školy

 29. 29.Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

 30. 30.Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami

 31. 31.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 32. 32.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 33. 33.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 34.Rôzne

 35. 35.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 07. 02. 2019

Informačné materiály

 1. a.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

 2. b.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 3. c.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2018