Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 19.03.2015

  • 19. marca 2015, 14:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava