Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.05.2019

 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru v ČSOB, a.s

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves

 5. 4a.Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030)

 6. 5.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 7. 6.Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 8. 7.Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislava do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 9. 8.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri základných umeleckých školách na ulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie a Istrijská a pri centrách voľného času na Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej ul. v Bratislave

 10. 9.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 11. 10.Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej sume 20 000,00 Eur

 12. 10a.Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3320 eur/projekt

 13. 11.Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 12.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 15. 13.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 16. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 19. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/9, Ing. arch. Milošovi Gašparcovi

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu OZ Vagus so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 25. 25.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe, súpis. č. 136, na pozemku, parc. č. 4, na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 26. 26.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica

 27. 27.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik

 28. 28.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

 29. 30.Návrh na zvolenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 05. 2019

 30. 31.Rôzne

 31. 34.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 30. 05. 2019