Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.04.2015

 • 16. apríla 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12 spoločnosti PBL s. r. o. so sídlom v Bratislave

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5485/5, pre Občianske združenie Na hrane so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.

 10. 10.Petícia o podpore projektu Renviro

 11. 11.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, stavbe súp. č. 669 – bytový dom na parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, Trenčianska č. 3

 12. 12.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H vlastníkom bytov

 13. 13.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej vlastníkovi garáže

 14. 14.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 30. 4. 2015

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Informačné materiály

 17. 16a.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu