Bod č. 42

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.