Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.03.2019

 1. 1.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021

 2. 2.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 3.Návrh na vymenovanie riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy

 4. 4.Návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST

 7. 7.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST

 8. 8.Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 19575/3 v Bratislave v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 9. 9.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 15664/11 k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO, so sídlom v Bratislave

 10. 11.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb

 11. 12.Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 15.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves

 14. 16.Informácia o stave realizácieNosného systému MHD v Bratislave

 15. 17.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

 16. 18.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

 17. 19.Informácia o plnení uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 20.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 19. 21.Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope

 20. 22.Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži

 21. 23.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 22. 24.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. 03. 2019

 23. 24a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 24b.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

 25. 25.Rôzne

 26. 28.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 28. 03. 2019