Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.04.2023

 1. 1.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0529 od Európskej Investičnej banky a zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. pre hlavné mesto SR Bratislavu

 2. 2a.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.

 3. 3.Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku

 4. 4.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2023

 5. 5.Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského, Bratislava

 6. 6.Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2022

 7. 7.Návrh na schválenie dodatku k zmluve nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave z doby neurčitej na dobu určitú spoločnosti Galéria BK, a.s., so sídlom v Bratislave

 8. 7a.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2023

 9. 7b.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 10. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5989/34, Cesta na Kamzík, manželom Stefanovi a Kataríne Peschka

 11. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2870/1 a 2870/41, ulica Staré Grunty, Ing. Miroslavovi Drobnému

 12. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2968/11, ulica Líščie údolie, manželom Miroslavovi Kolářikovi a Judite Kolářikovej

 13. 11.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, Ing. Vladimírovi Markusekovi a Ing. Danici Markusekovej

 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľností na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti nákladov na elektrickú energiu a úpravy nájomného o infláciu, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pod kontajnerovým stojiskom

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, spoločnosti Dom Pierot s. r. o. so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť K O L P O s.r.o. so sídlom v Bratislave

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu na Radlinského 53 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave

 24. 23.Návrh na nájom nebytových priestorov na Primaciálnom námestí a Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 25. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží

 26. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, Vinohradnícka ulica, spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 28. 27.Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe so súpis. č. 3096, na Karpatskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 29. 28.Návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania trafostanice TS1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/206 a parc. č. 3662/139, Panónska cesta, pre Slovenskú energetiku, a.s., so sídlom v Žiline

 30. 29.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/2, Ulica 29. augusta, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave

 31. 30.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Galvaniho ulica, v prospech spoločnosti Ingka Centres Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 32. 31.Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály, medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Slovenským pozemkovým fondom a SPP-distribúciou, a.s.

 33. 32.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 27. 04. 2023

 34. 33.Rôzne

 35. 34.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27. 04. 2023