Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.10.2023

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

 2. 2.Analýza prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania

 3. 3.Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre spoločnosť BSSM, s.r.o. na rok 2023

 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 6. 6.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2022

 7. 7.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grőssling s.r.o., so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc. č. 21357/2

 8. 8.Predloženie projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť – Bratislava a Viedeň sa spoločne zelenajú" do programu INTERREG SK-AT

 9. 9.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 za sekciu právnych služieb

 10. 10.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta s účinnosťou od 1.11.2023 a zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1.8.2022, schválených uznesením MsZ č. 1297/2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 11. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami

 12. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytových domov

 13. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na realizáciu projektu „Na Vyhliadke“

 14. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 15. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici

 16. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, MDDr. Jane Roštárovej

 17. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 1188 na Batkovej 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Box klub BOXER Dúbravka

 18. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľnosti na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti stavebných úprav predmetu nájmu, pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču so sídlom v Bratislave

 19. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží

 20. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, parc. č. 2156, spoločnosti BBM Finance, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadanie vzťahu pod objektom (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 21. 24.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 22. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. Etapa

 23. 26.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3672/14 a nasl., križovatka Kopčianska-Údernícka, so Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 24. 27.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024

 25. 28.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. 10. 2023

 26. 29.Rôzne

 27. 30.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26. 10. 2023