Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.04.2017

 • 12. apríla 2017, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [44.84 kB]
 1. 1.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

 9. 9.Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

 10. 10.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 11. 11.Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

 12. 12.Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku projektov zrealizovaných z fondov EÚ

 13. 13.Aktualizácia zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám

 14. 14.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 15. 16.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 16. 17.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 644/553, parc. č. 644/554, parc. č. 644/555 a parc. č. 644/556

 17. 18.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 19.Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 19. 20.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov

 20. 21.Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu č. 11 88 0175 12 00 a Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Protokolu č. 11 88 0176 12 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava

 21. 22.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a Športovej hale Harmincova

 22. 23.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 27. 04. 2017

 23. 24.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016