Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.05.2023

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za ubytovanie

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 7. 7.Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 8.Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky

 9. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 10. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 11. 12.Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve HM SR

 12. 13.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022, plán investícií pre rok 2023 a prehľad činnosti za obdobie 2019-2023

 13. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 14. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave

 16. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

 17. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave

 18. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 19. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej

 20. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu

 21. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Ulita so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 22. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Oravskej ulici (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 23. 24.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9920/1 a účelovej cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

 24. 24a.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 338/2019, bod 1, zo dňa 21. 11. 2019, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka

 25. 25.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

 26. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

 27. 27.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 28. 28.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 29. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 12, Mierová 6, Kupeckého 17, Šándorova 4, Sputniková 15, 17, Bebravská 9, Rajčianska 34, Ipeľská 3, Jurkovičova 3, Cígeľská 6, Karloveská 35, Donnerova 17, 19, 21, Studenohorská 33, Pavla Horova 11, Vavilovova 3, Vranovská 65, 67, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov

 30. 30.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 31. 31.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 25. 05. 2023

 32. 32.Rôzne

 33. .Materiály na prihlásenie:

 34. 35.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25. 05. 2023