BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku, parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1, v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.