Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.09.2020

 1. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020

 3. 3.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 4. 4.Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 6. 6.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač , Na barine 5, 841 03 Bratislava

 7. 7.Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie neverejného poskytovateľa Depaul Slovensko, n.o. v sume 20 000,00 Eur

 8. 8.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020

 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 10. 10.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 11. 11.Návrh Manifestu verejných priestorov

 12. 12.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06

 13. 13.Návrh mimosúdnej dohody so žalovanou Máriou Uhrinovou Vinczeovou – Andalex, s.r.o.

 14. 14.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD

 15. 15.Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka

 16. 16.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020

 17. 17.Návrh na schválenie zmluvy medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves

 18. 19.Petícia – Zastavme hazard!

 19. 20.Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka)

 20. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi

 21. 22.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14839/3 do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej v celosti

 22. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka v celosti

 23. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

 24. 25.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave

 25. 26.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½

 26. 27.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku

 27. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej

 28. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. ú. Dúbravka, pre British International School Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 29. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej

 30. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 32. 33.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 28. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 33. 34.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2019

 34. 35.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 35. 36.Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 36. 37.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka

 37. 38.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.

 38. 39.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

 39. 40.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku

 40. 41.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 41. 42.Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 42. 43.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov

 43. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží

 44. 45.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Trenčianskej 13

 45. 46.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 09. 2020

 46. 47.Rôzne

 47. 48.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 24. 09. 2020

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2020