Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.02.2023

 1. 1.Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene

 2. 2.Petícia proti výstavbe v parku – Bytový dom Višňová na Kramároch

 3. 3.Petícia za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta

 4. 4.Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1294/2022 zo dňa 23.06.2022 a opätovné schválenie dokumentu

 5. 5.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 5-7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 6. 6.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, výpoveďou zmluvy o nájme zo dňa 15.03.2021 v spojení s jej dodatkom č. 1 zo dňa 14.07.2021 uzatvorenej so spoločnosťou DANUBE SAGA, s.r.o.

 7. 7.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22, uzatvorenej medzi prenajímateľom: SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE, a nájomcom: Základnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta ako rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 8.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2022

 9. 9.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave (materiál stiahnutý z rokovania)

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Karloveská ulica, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov o prístrešok Segnerova, uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu bytu a nebytových priestorov v budove súp. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Slovenská humanitná rada so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb a pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, k. ú. Nivy, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0759 20 00 uzatvorenej s Antonom Kovačičom dohodou a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Mgr. art. Kataríne Balúnovej

 17. 17.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1324/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 265/2019 zo dňa 26.09.2019, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 43/2022 zo dňa 15. 12. 2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Karlova Ves, pod kontajnerovými stojiskami

 20. 20.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1246/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave, a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy č. 08 83 0415 20 00 týkajúcej sa nájmu pozemkov parc. č. 3141/1 a parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – Hradská ulica s nájomcom GEOtest, a.s. – organizačná zložka

 22. 22.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 2618, parc. č. 3062 a parc. č. 3532, Alojzovi Krennovi

 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9, Pluhová ulica, Ing. Václavovi Navrátilovi s manželkou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže

 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, Bieloruská ulica, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou

 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, Saratovská ulica, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 26. 26.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 27. 27.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 28. 28.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1408/2022 zo dňa 29.09.2022, ktorým bolo schválené zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 29. 29.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Židovská ulica, do správy Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského

 30. 30.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, bytu č. 4 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpis. č. 897, k. ú. Nivy, Dulovo námestie, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 31. 31.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby „cvičko“ - voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 32. 32.Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, stavby so súpis. č. 694, na Borskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 21, Sputniková 15, Vŕbová 12, Silvánska 19, Beniakova 28, 34, Hlaváčikova 22, Bagarova 8, Wolkrova 5, Röntgenova 2, Vranovská 65, 67, vlastníkom bytov

 34. 34.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 740/2009 zo dňa 02. 07. 2009, uznesenia č. 63/2015 zo dňa 26. 02. 2015, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, uznesenia č. 939/2021 zo dňa 24. 06. 2021, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, uznesenia č. 1229/2022 zo dňa 28. 04. 2022, uznesenia č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 35. 35.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 02. 2023

 36. 36.Rôzne

 37. 37.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 16.2.2023