Bod č. 26

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21915, v prospech spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.