Bod č. 10

Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti Dodatku č. 2/.../2020/N pre nájomcu M - GASTRO s.r.o., Junácka 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.