Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 08.10.2015

 • 8. októbra 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o splnení uznesení Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 2. 7. 2015 a k 24. 9. 2015

 2. 1a.Ústna informácia o príprave parkovacej politiky

 3. 1b.Ústna informácia o príprave všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti

 4. 2.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky, pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 3.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 6. 4.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 7. 5.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 8. 6.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov

 13. 12.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží

 14. 13.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 22. 10. 2015

 15. 13a.Memorandum o spolupráci mestských častí Bratislavy a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava ohľadom zjednotenia prevádzkovej doby prevádzkarní hazardných hier

 16. 14.Rôzne

 17. 15.Informačné materiály:

 18. 15a.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu