Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.11.2019

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 3. 2a.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej

 6. 5.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 7. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 8. 7.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave

 9. 8.Nadácia mesta Bratislavy

 10. 9.Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení

 11. 10.Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 12.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta

 13. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s. r. o., so sídlom v Nitrici - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 19. 20.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 11. 2019

 20. 21.Rôzne

 21. 22.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 21. 11. 2019

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2019