Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 11.04.2024

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2024 z .....2024 o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 5. 5.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 6. 6.Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

 7. 7.Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a rozšírenia verejných priestorov v oblasti Mlynské Nivy

 8. 8.Ukončenie likvidácie Nadácie Bratislava „v likvidácii“

 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 10. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 11. 11.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 12. 13.Informácia o Akčnom pláne pre Bratislavu 2030 na roky 2024 – 2026

 13. 14.Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (SECAP)

 14. 15.Vyhlásenie o spolupráci pri koordinácií biologickej regulácie komárov, medzi partnermi projektu hlavným mestom SR Bratislava a združením Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March v slovensko-rakúskom prihraničnom území realizovaného v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT Slovenská republika

 15. 16.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k ú. Staré Mesto

 16. 17.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004 za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky

 17. 18.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

 18. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/26 Strmé Sady, Ivanovi a Eleonóre Kollárovým

 19. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1609/6 a 1609/1, Viničná ulica, Ing. Dušanovi Zajacovi

 20. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/2, ulica Líščie údolie, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou

 21. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 22. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 2856/4, neziskovej organizácii Národný Trust n.o., so sídlom v Bratislave, na prevádzkovanie komunitnej záhrady Prugerka

 23. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc č. 3449/146, pre Ing. arch. Zorana Michalčáka

 24. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 665/1 a parc. č. 668/19, na vybudovanie výbehu pre psov, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

 25. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami

 26. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3596 a parc. č. 3590, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Hálova 7

 27. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti INTRADE Financial Investment, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 29.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 250/2023 zo dňa 29.06.2023, ktorým bola schválená, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmena nájmu častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave

 29. 30.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

 30. 31.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023 zo dňa 25. 05. 2023, ktorým holi zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 31. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2821, ulica M. Sch. Trnavského, Ing. Máriovi Sečovi, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku pod stavbou

 32. 33.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nivy, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 33. 34.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave

 34. 35.Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline

 35. 36.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 36. 37.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 37. 38.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 73 a nasl. so Slovenskou republikou, SLOVENSKÝ VODOHOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, pre účely stavby „Nosný systém MHD, II. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 38. 39.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pare. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 39. 39a.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 40. 40.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 41. 41.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 592/2020 zo dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislava, k. ú. Staré Mesto, Grasalkovičova záhrada, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 42. 42.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zoznamu obchodných verejných súťaží na nájom a predaj nehnuteľností (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 43. 42a.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponukových konaní na prenájom pozemkov a nebytových priestorov v správe STARZ

 44. 43.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Priemyselná 3, 5, 9, Medzilaborecká 12, Sputniková 15, 17, Družstevná 8, Janka Alexyho 7, Vígľašská 11, vlastníkom bytov

 45. 44.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Budovateľská 1, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Družstevná 4

 46. 45.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 25. 04. 2024

 47. 46.Rôzne

 48. 47.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25. 04. 2024