Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 17.01.2017

 • 17. januára 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Jenčík Radovan
 • Pozvánka [34.33 kB]
 1. 1.Informácia k uzneseniu č. 578/2016 (areál bývalej Artmedie), bod č. 2 - Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora (bod 2), aby poveril hlavnú architektku a Sekciu územného plánovania zabezpečiť prezentáciu predmetného investičného zámeru na Komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby pre všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy.

 2. 2.Aktuálna informácia o stave Zmien a doplnkov 04 k ÚPN hl. mesta SR Bratislavy

 3. 3.Pilotný projekt zapustené a polo-zapustené kontajnery.

 4. 4.Informácia spoločnosti OLO a.s. o pripravenosti a o zavedení kompostární v individuálnej bytovej výstavbe v súvislosti s novým zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 5. 5.Stanovisko spoločnosti OLO a.s. a odôvodnenie výrubu 3 700 ks stromov a 7 860 m2 krovitého porastu rastúcich na pozemkoch s parc. č. 6243/9 a 6240/19 v k. ú. Podunajské Biskupice.

 6. 6.Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 ku Koncepcii mestských lesov.

 7. 7.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9.9.1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 8. 8.Informácia o Operačnom programe údržby.

 9. 9.Stanovisko ako sa robí kontrola u dodávateľa služieb pre hlavné mesto SR Bratislavu spoločnosti A.R.K. technické služby podľa poslancami schváleného Uznesenia č. 663/2016 časť B bod 2.1.

 10. 10.Rôzne.