Bod č. 3

Prerokovanie materiálu „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12 spoločnosti PBL s. r. o. so sídlom v Bratislave“.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.