Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.06.2016

 • 14. júna 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Jenčík Radovan
 • Pozvánka [44 kB]
 1. 1.Informácia o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012.

 2. 2.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.

 3. 3.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva

 4. 4.Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii

 5. 5.Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, MČ Bratislava Ružinov.

 6. 6.Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny

 7. 7.Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

 8. 8.Problematika konceptu Územného plánu zóny Cvernovka vo vzťahoch k Územnému plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a návrh ďalšieho postupu.

 9. 9.Projekt Lido lagúna – prezentácia občianskej iniciatívy za dunajskú mestskú pláž na Lide.

 10. 10.Nová Obchodná - participatívny proces regulácie reklamy a tvorba nového brandu štvrte Obchodná ulica a okolie.

 11. 11.Informácie o príprave rekonštrukcie Devínskej cesty a s tým súvisieho vybudovania chýbajúceho úseku

 12. 12.Rôzne