Bod č. 6

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.