Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 22.09.2021

 1. 1.Žiadosť miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle článku 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska

 2. 2.Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020

 3. 3.Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

 4. 4.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie

 5. 5.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia

 6. 6.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Občianske združenie Centrum terapeutických služieb

 7. 7.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie

 8. 8.Informácia o zmene nájomcu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou

 9. 9.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov bývania

 10. 10.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny

 11. 11.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov

 12. 12.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2020

 13. 13.Návrh Obdržané ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

 14. 14.Návrh zmien v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie uznesením č. 917/2021 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zo dňa 24.6.2021