Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 29.01.2015

 • 29. januára 2015, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav
 1. 1.Príhovor predsedu komisie a predstavenie členov komisie

 2. 2.Voľba podpredsedu komisie

 3. 3.Prerokovanie (prípadne schválenie) rokovacieho poriadku komisie a náplne činnosti komisie

 4. 4.Prerokovanie a príprava rámcového plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie na rok 2015

 5. 5.Príprava kandidátky neposlancov MsZ – odborníkov za členov komisie

 6. 6.Prerokovanie spôsobu distribúcie podkladových materiálov a zápisníc

 7. 7.Prerokovanie dodatku č... k zriaďovacej listine CVČ Štefánikova, CVČ Gessayova a ZUŠ

 8. 8.Istrijská Bratislava

 9. 9.Prerokovanie dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Exnárova, Bratislava

 10. 10.Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

 11. 11.mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Daliborovo nám.

 12. 12.Bratislava

 13. 13.Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených

 14. 14.kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu

 15. 15.a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy

 16. 16.Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 17.v ZUŠ Exnárova Bratislava

 18. 18.Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromnej materskej školy Grba, v DNV, do siete

 19. 19.škôl a školských zariadení SR

 20. 20.Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Kremeľská 2,

 21. 21.Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 22. 22.Prerokovanie žiadosti súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

 23. 23.a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR

 24. 24.Prerokovanie žiadosti k zaradeniu Súkromnej materskej školy TWINKLE, Tomášikova 8A,

 25. 25.Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 26. 26.Rôzne