BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 23.06.2016

 1. 1.1. Prehliadka športovo-rekreačného areálu Zlaté piesky a diskusia k jeho pripravenosti na letnú sezónu

 2. 2.Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

 3. 3.Prerokovanie Návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 4. 4.Prezentácia návrhu na vytvorenie verejnej mestskej pláže Lido

 5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to:
  a) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava ako súčasť Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava (pre výchovno-vzdelávací proces ZŠ a školského klubu) do siete škôl a školských zariadení SR
  b) o zaradenie elokovaného pracoviska, Veternicová 20, Bratislava, ako súčasť ZUŠ Chlumeckého 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 6. 5.1.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 20, Bratislava ako súčasť Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 7. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR a to v zaradení elokovaného pracoviska, Hlboká cesta 4, Bratislava ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Macharova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 8. 7.Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o udelenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy Maxim, Šťastná 31, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 9. 8.Správa o priebehu rokovaní a navrhovaných komerčných aspektoch nadobudnutia Národného futbalového štadióna

 10. 9.Rôzne