Bod č. 3

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy Bratislavský chlapčenský zbor, Gerulatská 2, 851 10 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.10.2023; zriaďovateľ: Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.