Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.09.2015

 • 17. septembra 2015, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav
 1. .Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu

 2. .Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2018

 3. .Prerokovanie návrhu na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy

 4. .Prehodnotenie zamietnutia zaradenia elokovaného pracoviska na Martinčekovej 13, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská 12, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR

 5. .Prerokovanie žiadosti o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska k žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 6. .Žiadosť o zaradenie cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava a výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. Vincenta de Paul, do siete škôl a školských zariadení SR

 7. .Prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska na ZŠ, Nám. 4. apríla 16, Marianka, ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 8. .Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ, Radlinského 53, Bratislava

 9. .Prerokovanie informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ, Kulíškova 6, Bratislava

 10. .Rôzne