Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 09.02.2017

 1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu

 2. 2.2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016

 3. 3.3. Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa EXCELLENT EDUCATION s.r.o., Skalická 12, Bratislava

 4. 4.4. Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromného školského klubu detí, Vlčie hrdlo 50, ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR.

 5. 5.5. Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Vlčie hrdlo 50, ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 6. 6.6. Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromného centra voľného času, Vlčie hrdlo 50, ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 7. 7.7. Žiadosť o udelenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy pre zriaďovateľa Starting point s.r.o., Delená 11, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 8. 8.8. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v rozpočtovej organizácii CVČ Gessayova 6, Bratislava

 9. 9.9. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v rozpočtovej organizácii CVČ Pekníkova 2 , Bratislava

 10. 10.10. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v rozpočtovej organizácii CVČ Kulíškova 6, Bratislava

 11. 11.11. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v rozpočtovej organizácii ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

 12. 12.12. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v rozpočtovej organizácii ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava

 13. 13.13. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, Bratislava

 14. 14.14. Schválenie plánu činnosti a termínov zasadnutí komisie v roku 2017

 15. 15.15. Rôzne