Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) - Zasadnutie 25.06.2018

 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

 2. 2.2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

 3. 3.3. Žiadosť Národného tenisového centra, a. s. o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových dvorcov a oprava sociálnych zariadení – materiál bude dodaný dodatočne

 4. 4.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Žiadosť zriaďovateľa Excellent Education, s. r. o. o zaradenie Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti, Skalická cesta 12, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 6. 6.Žiadosť zriaďovateľa NewAngels, s. r. o. o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy "Kings school international" s výdajnou školskou jedálňou do siete škôl a školských zariadení SR

 7. 7.Žiadosť zriaďovateľa UniCare, s. r. o. o zmenu zriaďovateľa Súkromnej materskej školy a výdajnej školskej jedálne UniCare, s. r. o., Polereckého 3, BA na nového zriaďovateľa UniCare Centrum, s.r.o., Polereckého 3, Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018

 8. 8.Žiadosť zriaďovateľa iCan, s. r. o., o zaradenie Súkromnej jazykovej školy, Lazaretská 8, Bratislava pre deti do 15 rokov do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018

 9. 9.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislavy

 10. 10.Žiadosť o súhlas so zaradením firmy Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12 B, Bratislava , ktorá bude prevádzkovať Výdajnú školskú jedáleň na Základnej škole s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory do siete škôl a školských zariadení

 11. 11.Rôzne