BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 04.12.2019

  1. 1.Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov do 31. marca 2019 za kalendárny rok 2018 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 (predseda a tajomníčka komisie).

  2. 2.Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov podávaných každoročne do 30. apríla, vzor potvrdenia o podanom oznámení vydávaného komisiou, návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení k 30. aprílu 2019 pre dotknutých verejných funkcionárov (predseda komisie).

  3. 3.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu – materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva (predseda komisie).

  4. 4.Opravné rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov týkajúce sa poslankyne mestského zastupiteľstva Lenky Antalovej – Plavuchovej – informačný materiál na vedomie mestskému zastupiteľstvu (predseda komisie).

  5. 5.Rôzne.