Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) - Zasadnutie 17.09.2018

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie)

 2. 2.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov + vypočutie dotknutého verejného funkcionára (predseda komisie)

 3. 3.Návrh Dodatku č. 12 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (vedúca organizačného oddelenia / vedúca legislatívno-právneho oddelenia)

 4. 4.Návrh Dodatku č. 13 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)

 5. 5.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy (predseda komisie)

 6. 6.Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie komisie (predseda komisie)

 7. 7.Žiadosť občianky – M. Hilbertovej o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní primátora Bratislavy za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 (tajomníčka komisie)

 8. 8.Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 31. marca 2018 za kalendárny rok 2017 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 (predseda a tajomníčka komisie)

 9. 9.Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie)

 10. 10.Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie)

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie)

 13. 13.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov + vypočutie dotknutého verejného funkcionára (predseda komisie)

 14. 14.Návrh Dodatku č. 12 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (vedúca organizačného oddelenia / vedúca legislatívno-právneho oddelenia)

 15. 15.Návrh Dodatku č. 13 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)

 16. 16.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy (predseda komisie)

 17. 17.Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie komisie (predseda komisie)

 18. 18.Žiadosť občianky – M. Hilbertovej o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní primátora Bratislavy za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 (tajomníčka komisie)

 19. 19.Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 31. marca 2018 za kalendárny rok 2017 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 (predseda a tajomníčka komisie)

 20. 20.Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie)

 21. 21.Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie)

 22. 22.Rôzne